Kertas Model SPM Matematik Tambahan


Kertas Model SPM Matematik Tambahan

Bahagian C
[20 markah]
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini.

Soalan 12
Rajah 6 menunjukkan sebuah sisi empat KLMN.

Hitung,
(a)    ÐKML,                                                                                                                  [2 markah]
(b)   panjang, dalam cm, bagi KM,                                                                               [3 markah]
(c)    luas, dalam cm2, segi tiga KMN,                                                                           [3 markah]
(d)   sebuah segi tiga K’L’M’ yang mempunyai ukuran yang sama dengan segi tiga KLM, iaitu K’L’= 12.4 cm, L’M’= 9.5 cm dan ÐL’K’M’ = 43.2o, tetapi mempunyai bentuk yang berbeza daripada segi tiga KLM.
            (i)     Lakarkan segi tiga K’L’M’,
            (ii)   tentukan saiz bagi ÐK’M’L’.                                                                          [2 markah]

Jawapan serta penyelesaian:
(a)
sinKML 12.4 = sin 43.2 o 9.5 sinKML= sin 43.2 o 9.5 ×12.4 sinKML=0.8935 KML= 63.32 o  

(b)
ÐKLM = 180o – 43.2o – 63.32o = 73.48o
KM2 = 9.52 + 12.42 – 2(9.5)(12.4) kos 73.48o
KM2 = 244.01 – 66.99
KM2 = 177.02
KM = 13.30 cm

(c)
KM2 = MN2+ KN2– 2(MN)(KN) kos ÐKNM
13.302 = 5.42 + 9.92 – 2(5.4)(9.9) kos ÐKNM
176.89 = 127.17 – 106.92 kos ÐKNM
kosKNM= 127.17176.89 106.92 KNM= 117.71 o
 
Luas segi tiga KMN
= 1 2 ( 5.4 )( 9.9 )sin 117.71 o =23.66 c m 2  

(d)(i)


(d)(ii)
ÐK’M’L’ = 180o – 63.32o = 116.68o

0 comments:

Post a Comment