Kertas Model SPM Matematik Tambahan


Kertas Model SPM Matematik Tambahan

Bahagian B
[40 markah]
Jawab mana-mana empat soalan daripada bahagian ini.

Soalan 9
Gunakan kertas graf untuk menjawap soalan ini.
Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembolehubah, x dan y, yang diperoleh daripada satu uji kaji. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan y = hkx + 1, dengan keadaan h dan k adalah pemalar.

x
1
2
3
4
5
6
y
4.0
5.7
8.7
13.2
20.0
28.8
Jadual 1

(a)    Berdasarkan jadual 1, bina satu jadual bagi nilai-nilai (x + 1) dan log y.              [2 markah]
(b)   Plot log y melawan (x + 1), dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 uint pada paksi-(x + 1) dan 2 cm kepada 0.2 unit pada paksi-log y.
Seterusnya, lukiskan garis lurus penyuaian terbaik.                                              [3 markah]
(c)    Gunakan graf anda di 9(b) untuk mencari nilai
            (i)     h.
            (ii)   k.                                                                                                                      [5 markah]

Jawapan serta penyelesaian:
(a)
x + 1
2
3
4
5
6
7
log y
0.60
0.76
0.94
1.12
1.30
1.46

(b)(c)
y = hkx + 1
log y = log h + (x + 1) log k
log y = log k (x + 1) + log h
   ↓         ↓        ↓          ↓
  Y        m         X          c

(i)
log h = pintasan paksi-y
log h = 0.26
h = 1.82


(ii)
logk=Kecerunan graf         = 1.460.60 72         =0.172 k=1.486

0 comments:

Post a Comment