5.2.2 Sudut Khas


5.2.2 Sudut Khas

1.      Nilai fungsi trigonometri bagi sudut-sudut khas
(a)  Nilai bagi sudut khas 30o dan 60o

  (a)sin 30 o = 1 2          (b)kos 30 o = 3 2         (c)tan 30 o = 1 3        (d)sin 60 o = 3 2       (e)kos 60 o = 1 2            (f)tan 60 o = 3    

(b)  Nilai bagi sudut khas 45o

    (a)sin 45 o = 1 2       (b)kos 45 o = 1 2       (c)tan 45 o =1   


(c)  Nilai bagi sudut khas 0o, 90o, 180o ,270o ,360o

           (i)    Graf y = sin x, 0ox ≤ 360o

  
x
0o
90o
180o
270o
360o
sin
0
1
0
-1
0          (ii) Graf y = kos x, 0ox ≤ 360o


x
0o
90o
180o
270o
360o
cos
1
0
-1
0
1(iii)     Graf y = tan x, 0ox ≤ 360ox
0o
90o
180o
270o
360o
tan
0
¥
0
¥
0


0 comments:

Post a Comment