1.3a Fungsi Gubahan


1.3a Fungsi Gubahan


  Jika fungsi f : XY,
  dan fungsi g : YZ,
  maka, fungsi gubahan gf: XZ

Soalan 1:
Diberi fungsi f : x → 2x + 5 dan g : xx2 – 1, cari gf (2)

Penyelesaian:
f (x) = 2x + 5
f (2) = 2(2) + 5 = 9
gf (2) = g [f (2)] = g (9)

g(x) = x2 – 1
gf (2) = g(9) = 92 – 1 = 80


Soalan 2:
Jika f : xx + 5 dan g : xx2 +2x + 3, cari
(a) nilai gf (2),
(b) nilai fg (2 ),
(c) fungsi gubahan fg,
(d) fungsi gubahan gf,
(e) fungsi gubahan
 g2,
(f) fungsi gubahan
 f 2.

Penyelesaian:0 comments:

Post a Comment